خاطره نویسی

سلام بانوری عزیز!

در این بخش از مهرواره با کمک دو تن از داستان نویسان شهیر دو دوره فشرده خاطره نویسی را به فواصل هر سه روز یکبار خواهیم داشت.
* خانم گلستان جعفریان (۴کارگاه)
* آقای حمید بابایی(۵کارگاه)