گام های مهرواره

  • شریکه الامامان کل کشور
  • بانوان فعال مسجد در شبکه امامان بنیاد هدایت
  • بانوان فعال در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد